Algemene voorwaarden

De Keuken van Denise streeft naar een constante hoge kwaliteit van producten en diensten en zal zich altijd inspannen om haar opdrachtgevers 100% tevreden te stellen.  


A. Definities
1. De Keuken van Denise: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Denise Hoeder, als eenmanszaak handelend onder de naam De Keuken van Denise in Goes, met KvK nr. 68989784.
2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die De Keuken van Denise opdracht geeft om de Opdracht te leveren.
3. Overeenkomst: alle afspraken tussen De Keuken van Denise en Opdrachtgever in verband met de Opdracht, inclusief deze Algemene Voorwaarden.
4. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door De Keuken van Denise.
5. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van De Keuken van Denise.
6. Opdracht: de levering aan Opdrachtgever conform de Overeenkomst, zoals het verzorgen van catering op locatie, levering van maaltijden, evenementen, wijnproeverijen in de ruimste zin van het woord, inclusief de organisatie en de levering van alle benodigde zaken.
7. Annulering: De schriftelijke mededeling van de Opdrachtgever dat van een of meerdere overeengekomen diensten of levering van producten niet gebruik zal worden gemaakt.


B. Toepasselijkheid
1. De Voorwaarden maken deel uit van de (totstandkoming van de) Overeenkomst.
2. De Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle horecaovereenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen terzake de totstandkoming van deze horecaovereenkomsten.
3. Afwijkingen van en aanvullingen op de Voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden, voorzien van een datum en een handtekening van beide partijen. 
4. Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig is, dan blijven de overige bepalingen van kracht. Voor de nietige bepaling stellen partijen een geldige bepaling in de plaats.


C. Offerte/Overeenkomst/Opdrachtbevestiging
1. Een offerte van De Keuken van Denise is vrijblijvend en 7 dagen geldig, tenzij De Keuken van Denise anders aangeeft of de offertetermijn heeft verlengd.
2. Een offerte is onder voorbehoud van nieuwe overeenkomsten tussen De Keuken van Denise en andere opdrachtgevers, waardoor uitvoering van de overeengekomen offerte naar het oordeel van De Keuken van Denise onmogelijk wordt. De Keuken van Denise is dan niet schadeplichtig. 
3. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever of door het plaatsen van een bestelling via de webshop, tenzij De Keuken van Denise onmiddellijk schriftelijk de Overeenkomst betwist.
4. Als De Keuken van Denise de Opdrachtgever een schriftelijke Opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
5. Eventuele aantekeningen en reacties van Opdrachtgever op de offerte van De Keuken van Denise maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij De Keuken van Denise die alsnog schriftelijk bevestigt.
6. De Keuken van Denise bepaalt de wijze van uitvoering van de Overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden.
7. De Keuken van Denise kan ten alle tijden besluiten het sluiten van een overeenkomst te weigeren, met uitzondering van de op één of meer gronden vermeld in artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht (discriminatie).


D. Identiteit
1. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van De Keuken van Denise een kopie van een geldige legitimatie van de tekeningsbevoegde persoon en een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan De Keuken van Denise verstrekken. 
2. In geval van onduidelijkheden/onjuistheden over de handtekening of de bevoegdheid van de persoon die de Opdracht heeft verstrekt en/of ondertekend namens Opdrachtgever zijn Opdrachtgever, de contactpersoon, de ondertekenaar en de tekeningsbevoegde persoon in persoon en hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de Overeenkomst.
 

E. Prijs/waarborg/betaling/rente/(proces)kosten
1. De prijzen van De Keuken van Denise zijn in Euro’s en excl. btw en bijkomende kosten, tenzij anders vermeld in de offerte en/of op de factuur.
2. De Keuken van Denise offreert op basis van voorcalculatie van de prijs van de Opdracht.
3. Indien de Overeenkomst uit meerdere deelopdrachten bestaat, kan De Keuken van Denise per deelopdracht of een gemiddelde prijs per vaste periode factureren.
4. De Keuken van Denise kan vóór de uitvoering van de Opdracht een deel van de prijs (tot 50%) als voorschot factureren ter dekking van inkoopkosten en ter verzekering van eindbetaling.
5. De Keuken van Denise kan Opdrachtgever een waarborgsom vragen voor het inkopen/inhuren van onderdelen van de Opdracht. 
6. Opdrachtgever zal een voorschot en een waarborgsom binnen 10 werkdagen na de factuurdatum en uiterlijk 5 werkdagen vóór de uitvoering van de Opdracht betalen.
7. De Keuken van Denise zal onmiddellijk na de uitvoering van de Opdracht de definitieve prijs van de Opdracht factureren, vastgesteld op basis van nacalculatie (o.a. drank en de artikelen E., F. en G.). Het betaalde voorschot zal worden verrekend.
8. Opdrachtgever zal de eindfactuur binnen 10 werkdagen na de factuurdatum betalen. De betaalde waarborgsom zal na betaling van de eindfactuur worden gerestitueerd.
9. In geval van niet tijdige betaling van haar facturen kan De Keuken van Denise de uitvoering van de Opdracht opschorten of de Overeenkomst opzeggen.
10. In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en 2% incassorente per (gedeelte van een) maand en 15% incassokosten over het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 25,=. verschuldigd aan K De Keuken van Denise. 
11. Betalingen van Opdrachtgever worden verrekend met de oudste onbetaalde factuur van De Keuken van Denise. 
12. In geval van een gerechtelijke (incasso)procedure van De Keuken van Denise tegen Opdrachtgever is Opdrachtgever naast de incassorente en incassokosten de integrale kosten van rechtsbijstand verschuldigd, inclusief buitengerechtelijke kosten, voor zover deze de incassokosten overstijgen. Hiermee stellen partijen het Rapport Voorwerk II terzijde.
13. De Keuken van Denise is verplicht de overeengekomen diensten op de overeengekomen tijdstippen te leveren. Deze verplichting geld niet wanneer de Opdrachtgever: a. in geval van overmacht aan de zijde van De Keuken van Denise, de Opdrachtgever meer dan een half uur te laat verschijnt, de opdrachtgever geen waarborgsom voldoet, de opdrachtgever niet tijdig omzetgarantie afgeeft, de opdrachtgever niet voldoet aan verplichtingen jegens De Keuken van Denise.
14. Betaling geschiedt in Nederlandse geld. De Keuken van Denise kan administratiekosten in rekening brengen van maximaal 10% wanneer wordt overeengekomen wordt dat de betaling in vreemde valuta geschied.
15. De Keuken van Denise vermeldt mogelijke betalingswijze via de webshop en heeft geen verplichting om cheques, girobetaalkaarten en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden.


F. Verplichtingen Opdrachtgever
1. Door De Keuken van Denise aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geschikt voor hergebruik, zoals servies, glaswerk, schalen, bestek, stoelen, tafels en muziekinstallatie blijven eigendom van De Keuken van Denise en worden na de Opdracht aan haar geretourneerd. Partijen regelen samen hoe en wanneer dit gebeurt.
2. Opdrachtgever zal deze zaken als een goed huisvader beheren.
3. Opdrachtgever zal schade aan door De Keuken van Denise ter beschikking gestelde zaken vergoeden op basis van de eindfactuur.
4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen, goedkeuringen en door haar georganiseerde en bestelde zaken, personen, acts etc.
5. Gevonden voorwerpen van De Keuken van Denise zullen met bekwame spoed worden ingeleverd bij De Keuken van Denise.


G. Wijzigingen/annulering Overeenkomst
1. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst na de Opdrachtbevestiging wil wijzigen zal De Keuken van Denise zich inspannen daaraan te voldoen, zonder dit te kunnen garanderen. Artikel C. is van toepassing en reeds aan Opdrachtgever verzonden facturen blijven geldig. 
2. Indien de wijziging een beperking van de Overeenkomst inhoudt of als De Keuken van Denise de uitvoering van de Opdracht opschort of de Overeenkomst opzegt conform art. E.9 of art. J.1, zal Opdrachtgever het volgende percentage van de prijs van de geannuleerde Opdracht plus alle inkoopkosten aan De Keuken van Denise vergoeden ter zake onkosten, schade en gederfde omzet:

Catering, proeverijen, workshops op aanvraag:
a. Binnen 3 dagen voor de beoogde datum van de Opdracht: 100%;
b. tussen 7 en 3 dagen voor de beoogde datum van Opdracht: 50%;
Dit bedrag wordt met Opdrachtgever afgerekend in de eindfactuur.

Bestellingen via de webshop < €100:
a. Binnen 2 uur voor de beoogde levering van de Opdracht: 100%;.

Bestellingen via de webshop > €100:
a. Binnen 24 uur voor de beoogde levering van de Opdracht: 100%;

3. Indien de wijziging een uitbreiding van de Overeenkomst inhoudt kan De Keuken van Denise de voorschotfactuur aanvullen tot het overeengekomen deel van de nieuwe prijs van de Opdracht.

4. Indien er bij de uitvoering van de Opdracht meer gasten verschijnen dan vooraf gecalculeerd, kan De Keuken van Denise per extra gast een extra prijs aan Opdrachtgever factureren in de eindfactuur.


H. Klachten
1. Opdrachtgever zal de uitvoering van de Opdracht constant controleren. 
2. Opdrachtgever zal een zichtbare klacht binnen 1 uur na constatering aan De Keuken van Denise melden.
3. Opdrachtgever zal een niet zichtbare klacht binnen 2 dagen na de uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan De Keuken van Denise melden.
4. Opdrachtgever zal een klacht over een factuur binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan De Keuken van Denise melden.
5. De Keuken van Denise zal een klacht zo spoedig mogelijk beoordelen, adequaat afwikkelen en, indien deze terecht is, zo nodig/mogelijk in overleg met Opdrachtgever oplossen.
6. Een klacht van Opdrachtgever geeft geen recht om de Overeenkomst op te zeggen of betaling (gedeeltelijk) na te laten of uit te stellen.
7. Een klacht na de klachttermijn kan niet leiden tot reclame, herstel of creditering/restitutie. Dit geldt ook indien De Keuken van Denise niet in staat wordt gesteld om een klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.


I. Aansprakelijkheid/overmacht
1. De Keuken van Denise is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden of de opzegging van de Overeenkomst wegens te late betaling door Opdrachtgever.
2. De Keuken van Denise is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit foutieve inlichtingen van Opdrachtgever omtrent aantallen gasten en andere relevante omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.
3. De Keuken van Denise is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de Opdracht, tenzij gedekt door haar verzekering of het gevolg van opzet of grove nalatigheid van De Keuken van Denise.
4. De Keuken van Denise is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden of Opdrachtgever gegeven instructies, gewijzigde of georganiseerde of geleverde zaken, diensten of personeel.
5. Opdrachtgever zal schade bij gelegenheid van de uitvoering van de Opdracht verhalen op zijn eigen verzekering en vrijwaart De Keuken van Denise voor aanspraken tot schadevergoeding van derden. 
6. Elke aansprakelijkheid van De Keuken van Denise is beperkt tot de netto factuurprijs van het onderdeel, waaruit de schade is voortgekomen, althans het bedrag dat de verzekering van De Keuken van Denise vergoedt.
7. De Keuken van Denise is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet aan de Overeenkomst kan voldoen. 
8. Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene zin de Opdracht onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog en staking, of in specifieke zin, zoals extreem weer, brand, energie uitval, ongelukken, etc.
J. Einde Overeenkomst
1. Indien de Overeenkomst eenmalig of voor bepaalde tijd geldt, eindigt deze van rechtswege zodra de uitvoering van de Opdracht heeft plaatsgevonden of de termijn is verstreken, zonder dat opzegging noodzakelijk is. Tussentijdse opzegging is alleen wegens gegronde redenen mogelijk, zoals in art. E.9 of handelen door Opdrachtgever in strijd met art. F.
2. Indien de Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, kan deze schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand.


K. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

September 2017